Stimpilgjald - hlutaskipting félags

E.g., 2021-10-19
E.g., 2021-10-19
 •  

  Greinin í fullri lengd:

   

  Eins og þekkt er orðið var samningur um eflingu heimagistingarvaktar undirritaður síðasta sumar af Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, ráðherra ferðamála og Þórólfi Halldórssyni, sýslumaður á  höfuðborgarsvæðinu. Fól samningurinn í sér 64 milljón króna fjárveitingu til embættis Sýslumanns á höfuðborgarsvæðinu til að sinna hlutverki sínu sem eftirlitsaðili með heimagistingu á öllu landinu.

   

  Á síðustu vikum hefur borið á því að hið aukna eftirlit sé að færast enn frekar í aukana. Starfsmönnum á eftirlitssviði með heimagistingu hjá Sýslumannsembættinu á höfuðborgarsvæðinu hefur fjölgað og hefur borið á að embættið hafi hafið vettvangsrannsóknir í kjölfar ábendinga um möguleg brot gegn lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald.

   

  Enn fremur hefur Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra birt drög af frumvarpi til laga um breytingu á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007. Voru drög þessi birt á samráðsvefnum Island.is og barst ráðuneytinu 12 umsagnir í gegnum vefinn. Frumvarpið boðar þrjár breytingar er varða heimagistingu. Í fyrsta lagi breyting á skilyrðum til skráningar heimagistingar en boðuð breyting gerir ráð fyrir að þinglýst eignarhald yfir fasteign verði gert að skilyrði fyrir skráðri heimagistingu. Í öðru lagi fela breytingarnar í sér samræmingu á málsmeðferð og ákvörðun sekta milli skráningarskyldra og rekstrarleyfisskyldra aðila vegna leyfisskyldrar gististarfsemi annars vegar og skráningarskyldrar heimagistingar hins vegar. Í þriðja lagi er lögð til breyting er varðar eftirlit með skilum á nýtingaryfirlitum einstaklinga sem leigja út húsnæði sitt og skrá undir heimagistingu.

   

  Af umsögnum við frumvarpið, sem finna má á samráðsvefnum Island.is, er ljóst að um skiptar skoðanir er að ræða um ágæti breytingarinnar um að þinglýst eignarhald verði gert að skilyrði fyrir skráningu á heimagistingu. Áhugavert verður að fylgjast með framvindu þessa frumvarps og áframhaldandi þróun í framkvæmd eftirlits sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.

   

  Með vísan til ofangreinds telur KPMG fullt tilefni til að taka saman helstu atriði er varða heimagistingu miðað við núverandi löggjöf og framkvæmd.

   

  1. Samkvæmt fyrrnefndum lögum skal aðili sem hyggst bjóða upp á heimagistingu tilkynna sýslumanni um þær fyrirætlanir, m.ö.o. skrá heimagistingu. Heimagisting er gisting gegn endurgjaldi á lögheimili einstaklings eða í einni annarri fasteign sem hann hefur til persónulegra nota og er í hans eigu. Þá má ekki leigja umræddar eignir í heimagistingu í fleiri en 90 daga á hverju almanaksári né mega tekjur vegna leigunnar nema hærri fjárhæð en kr. 2.000.000.

   

  2. Skráning heimagistingar gildir út almanaksárið og skal endurnýjast á hverju ári. Skráning kostar kr. 8.560 og með henni skal fylgja: A) Staðfesting á að húsnæðið sé fullnægjandi með tilliti til hollustuhátta samkvæmt lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir. B) Staðfesting á að um íbúðarhúsnæði sé að ræða. C) Staðfesting á að húsnæði uppfylli kröfur um brunavarnir.

   

  3. Í lok hvers almanaksárs skal aðili með skráða heimagistingu skila til sýslumanns yfirliti yfir þá daga sem húsnæði var leigt út ásamt upplýsingum um leigutekjur.

   

  4. Skráning heimagistingar er bundin við einstaklinga og heimagisting á fleiri en fimm herbergjum eða rýmum fyrir fleiri en 10 einstaklinga telst ekki lengur heimagisting og þarf því að uppfylla strangari kröfur laga nr. 85/2007.

   

  5. Atriði er snúa að skattlagningu vegna heimagistingar:

  • Hafi einstaklingur fengið skráningu heimagistingar skulu tekjur hans af heimagistingunni skattlagðar sem fjármagnstekjur sem óheimilt er að færa frádrátt á móti. Skilyrði þess að svo sé um hnútana búið er að einstaklingurinn fylgi öllum skilyrðum heimagistingar sbr. töluliður 1 hér að ofan, þ.e. hvað varðar fjölda útleigðra daga og hámarksfjárhæð. Fari einstaklingur umfram þau mörk sem honum eru sett telst útleigan til atvinnurekstrartekna, en í því felst meðal annars að halda skal eftir staðgreiðslu af tekjunum og greiða af þeim virðisaukaskatt. Aukinheldur skal það tekið fram að í þeim tilvikum er heildarfjárhæð leigutekna vegna heimagistingar nemur hærri fjárhæð en hið lögboðna árlega hármark eða ef sýslumaður fellir niður skráningu heimagistingar falla allar leigutekjurnar á tekjuárinu undir atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi.

  • Fasteignaskattur af húsnæði sem er andlag heimagistingar getur tekið breytingum fylgi einstaklingur ekki reglum um heimagistingu við útleigu fasteignarinnar. Fari einstaklingur t.a.m. umfram þau lögmæltu mörk sem tilgreind eru í 1. tölulið hér að ofan er hætt við að sveitarfélagið sem fasteignin er staðsett innheimti hærri fasteignaskatt af fasteigninni með þeim rökum að ekki sé um íbúðarhúsnæði að ræða í skilningi laga um tekjustofn sveitarfélaga.

   

  6. Gæta skal að því númer skráningar, sem aðili fær úthlutað við afgreiðslu umsóknar sinnar um heimagistingu, fylgi allri markaðssetningu og kynningu á heimagistingunni, t.a.m. á vefsíðu Airbnb.

   

  Samkvæmt lögum nr. 85/2007 hefur sýslumaður heimild til að leggja stjórnvaldssektir á hvern þann sem brýtur gegn þeim skilyrðum sem sett eru fyrir heimagistingu. Getur sú sekt numið frá kr. 10.000 til kr. 1.000.000. Aðila er heimilt að skjóta ákvörðun sýslumanns til ráðherra innan þriggja mánaða frá því að honum var kynnt ákvörðunin. Ásamt þessu er lögreglustjóra heimilt að stöðva leyfisskylda starfsemi án fyrirvara eða aðvörunar.

   

  Frekari upplýsingar um skilyrði heimagistingar má finna í lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Enn fremur bendir KPMG á vefsíðuna, www.heimagisting.is, sem fylgir þessari frétt en þar má finna góðar leiðbeiningar fyrir aðila sem hyggjast leigja út eign sína.

   

   

 • Meðal efnis er meðal annars eftirfarandi:

   

  • Álagning einstaklinga 2018

  • Nýjungar í birtingu á niðurstöðu álagningar

  • Fræðigrein um heimild til skattendurákvörðunar samkvæmt 2. mgr. 96. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

  • Nýlegir dómar

  • Bindandi álit

   

   

  Í hlekk að ofan með fréttinni má nálgast nýjasta tölublað Tíundar.

 • Meðal efnis er meðal annars eftirfarandi:

  • Flýting álagningar einstaklinga

  • Atvinnurekstur 2016

  • Staðgreiðsla 2017

  • Rafræn fyrirtækjaskrá

  • Álagning virðisaukaskatts 2017

  • Gistináttaskattur

  • Árangur af tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar

  • Síðasti dagur Skúla Eggerts Þórðarsonar í starfi ríkisskattstjóra

  • Dómar

  Í hlekk að ofan með fréttinni má nálgast nýjasta tölublað Tíundar.

 •  

  1. Frumvarp til laga um breytingu á ýmsum lögum vegna fjárlaga fyrir árið 2018 (tekju­frumvarp, safnlög). Frumvarpið felur í sér breytingar sem nauðsynlegar eru vegna samþykktar fjárlaga. Frumvarpið verður samið að höfðu samráði við önnur ráðuneyti. (Desember)

   

  1. Frumvarp til laga um breytingar á ýmsum lögum vegna frekari aðgerða gegn skattundanskotum og skattsvikum (hert skatteftirlit og -rannsóknir, aukin upplýsingaöflun, samráð o.fl.). Frumvarpið felur í sér breytingar á ýmsum lögum sem eru byggðar á tillögum þriggja starfshópa sem skilað hafa skýrslum til fjármála- og efnahagsráðherra. Í fyrsta lagi er um að ræða skýrslu um umfang skattundanskota og tillögur til aðgerða, í öðru lagi skýrslu um milliverðlagningu og faktúrufölsun og í þriðja lagi skýrslu um skattskyldu af erlendri ferðaþjónustustarfsemi á Íslandi. (Febrúar)

   

  1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (cfc-ákvæði, samsköttun, skattívilnanir vegna hlutabréfakaupa, kaupréttur hlutabréfa, fækkun gjalddaga o.fl.). Frumvarpið felur í sér ýmsar nauðsynlegar breytingar á lögum um tekjuskatt, m.a. vegna skattlagningar eignarhalds á lágskattasvæðum, athugasemda frá Eftirlitsstofnun EFTA, auk minni háttar breytinga á ákvæðum um hlutabréfaafslátt. Fækkun á gjalddögum opinberra gjalda hjá einstaklingum og mögulega fyrirtækjum verða einnig hluti af frumvarpinu og kærufrestur á úrskurðum ríkisskattstjóra vegna beiðni skattaðila um breytingu á ákvörðun um skattstofn eða skattálagningu. (Febrúar)

   

  1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt, lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, og lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (skuldajöfnun). Frumvarpið felur í sér breytingar á skattalöggjöf í kjölfar dóms Hæstaréttar nr. 329/2016. Dómurinn fól í sér riftun skuldajöfnunar inneignar þrotabús í virðisaukaskatti upp í skuld opinberra gjalda þess. Með frumvarpinu er lagt til að skuldajöfnun skuli fara fram vegna inneigna á tímabilum fyrir uppkvaðningu úrskurðar um gjaldþrotaskipti þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 100. gr. laga nr. 21/1991, um gjaldþrotaskipti. Jafnframt verður skerpt á reglum um útleigu vinnuafls. (Febrúar)

   

  1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 90/2003, um tekjuskatt (raunverulegur eigandi, almenn regla gegn misnotkun o.fl.). Frumvarpið felur í sér breytingar í samræmi við BEPS-aðgerðaráætlun OECD. Tryggja þarf að gerð sé skýr krafa um að raunverulegur eigandi að eignum og fjárhagslegum ávinningi liggi fyrir svo að unnt verði að uppfylla kröfur samkvæmt upplýsingaskiptasamningum sem Ísland hefur gert við önnur ríki. Þá er nauðsynlegt að fyrir hendi sé almenn misneytingarregla en með henni munu skattyfirvöld hafa sterkari vopn í höndunum í baráttunni við skattundanskot. Árið 2020 mun Ísland sæta úttekt af hálfu OECD vegna kröfu um raunverulegan eiganda og munu þá árin þrjú á undan koma til skoðunar, þ.e. vegna reglu um raunverulegan eiganda og almennrar reglu gegn misnotkun. (Mars)

   

  1. Frumvarp til laga um gjaldtöku í formi grænna skatta og/eða skattaívilnana í takt við stefnu stjórnvalda í loftslagsmálum (ýmsar breytingar). Frumvarpið mun m.a. fela í sér ýmsar breytingar á skattlagningu ökutækja og eldsneytis á grundvelli tillagna starfshóps sem falið var að endurskoða hana með umhverfissjónarmið að leiðarljósi. Jafnframt verður álagning kolefnisgjalds endurskoðuð með breikkun gjaldstofns í huga. (Mars)

   

  1. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 50/1988, um virðisaukaskatt (gildis­dagsetningar, kaup og sala á vörum og þjónustu milli landa, byggingarstarfsemi o.fl.). Frumvarpið felur í sér breytingar á gildisdagsetningum virðisaukaskatts og breytingar tengdar kaupum og sölu á vöru og þjónustu milli landa í samræmi við greinargerð og tillögur starfshópa þar um. Þá felur frumvarpið í sér breytingar vegna virðisaukaskatts á byggingarstarfsemi. (Mars)

   

 • Í töflunni hér að neðan má sjá skiptingu opinberra gjalda lögaðila 2016 og 2017.

   

  Tafla: Opinber gjöld lögaðila 2016 og 2017

   

   

   

 • Úrskurður Persónuverndar nr. 2017/249 er svohljóðandi:

  I.
  Málsmeðferð 

  1.
  Tildrög máls

  Þann 7. febrúar 2017 barst Persónuvernd kvörtun frá [A] (hér eftir nefndur kvartandi) yfir vinnslu persónuupplýsinga um hann í fyrirtækjaskrá Ríkisskattstjóra. Í kvörtuninni segir meðal annars að kvartað sé yfir því að fyrirtækjaskrá birti persónulegar upplýsingar á fyrirtækjavottorði, þ.e.a.s. nafn, heimilisfang og kennitölu kvartanda, sem er stjórnarmaður í félaginu [B]. Kvartandi er jafnframt skráður í framkvæmdastjórn félagsins og fer með prókúruumboð samkvæmt vottorðinu.

   

  2.

  Bréfaskipti

  Með bréfi, dags. 24. mars 2017, var Ríkisskattstjóra boðið að koma á framfæri skýringum vegna kvörtunarinnar til samræmis við 10. og 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Í svarbréfi, dags. 25. apríl 2017, er meðal annars vísað til þess að um starfsemi fyrirtækjaskrár Ríkisskattstjóra gildi lög nr. 17/2003 um fyrirtækjaskrá. Í 4. gr. laganna eru taldar upp þær upplýsingar sem skal skrá í fyrirtækjaskrá eftir því sem við á, en þær eru meðal annars nafn, lögheimili og kennitala forráðamanna, sbr. 6. tölul. sama ákvæðis. Þá er vísað til 1.  mgr. 8. gr. laganna, þar sem segir að Ríkisskattstjóri skuli veita opinberum aðilum, fyrirtækjum og almenningi upplýsingar úr fyrirtækjaskrá. Fram kemur að augljóst megi vera að löggjafinn hafi tekið fram hvað skuli skrá og birta í hinni opinberu skrá. Þá sé fyrirtækjaskrá sett á stofn með almannahagsmuni að leiðarljósi, þ.e. að lágmarksupplýsingar séu skráðar. Með vísan til athugasemda með frumvarpi til laga nr. 17/2003 verði ekki séð að þeir einstaklingar sem komi að stjórnun fyrirtækja eða séu skráðir forráðamenn þeirra eigi að njóta nafnleyndar umfram þá einstaklinga sem standa fyrir eigin atvinnurekstri og á eigin ábyrgð. Segir loks: „Þannig verður ekki séð að birting eða almennt aðgengi að þeim lágmarksupplýsingum sem lögboðið er að skrá í opinbera skrá með hagsmuni viðskiptalífsins og almennings [að leiðarljósi] geti á nokkurn hátt verið í andstöðu við 1. mgr. 7. gr. eða ákvæði 1. mgr. 8. gr. laga um persónuvernd. Tilvitnuð ákvæði [...] ættu þannig ekki að standa í vegi [fyrir] eða takmarka á annan hátt þær upplýsingar sem lögum samkvæmt skal skrá í fyrirtækjaskrá og birta almenningi.“ Með bréfi, dags. 22. maí 2017, sem ítrekað var með bréfi, dags. 11. júlí 2017, var kvartanda boðið að koma á framfæri athugasemdum sínum við framkomnar skýringar Ríkisskattstjóra, en engin svör bárust.

   

  II.
  Forsendur og niðurstaða

  1.
  Gildissvið laga nr. 77/2000

  Lög nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga gilda um sérhverja rafræna vinnslu persónuupplýsinga og handvirka vinnslu persónuupplýsinga sem eru eða eiga að verða hluti af skrá, sbr. 1. mgr. 3. gr. laganna. Persónuupplýsingar eru skilgreindar í 1. tölul. 2. gr. laganna sem sérhverjar persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, þ.e. upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, látins eða lifandi. Hugtakið vinnsla er skilgreint sem sérhver aðgerð eða röð aðgerða þar sem unnið er með persónuupplýsingar, hvort heldur vinnslan er handvirk eða rafræn, sbr. 2. tölul. 2. gr. laganna. Í athugasemdum við það ákvæði í því frumvarpi, sem varð að lögum nr. 77/2000, kemur fram að hver sú aðferð, sem nota má til að gera upplýsingar tiltækar, telst til vinnslu. Af þessu öllu er ljóst að hér ræðir um meðferð persónuupplýsinga sem fellur undir valdsvið Persónuverndar. Sá sem ber ábyrgð á að vinnsla persónuupplýsinga samrýmist lögum nr. 77/2000 er nefndur ábyrgðaraðili. Samkvæmt 4. tölul. 2. gr. laganna er þar átt við þann sem ákveður tilgang vinnslu persónuupplýsinga, þann búnað sem notaður er, aðferð við vinnsluna og aðra ráðstöfun upplýsinganna. Eins og hér háttar til telst Ríkisskattstjóri vera ábyrgðaraðili að umræddri vinnslu.

   

  2.

  Lögmæti vinnslu 

  Öll vinnsla persónuupplýsinga verður að samrýmast einhverri af kröfum 8. gr. laga nr. 77/2000. Þegar stjórnvöld afla upplýsinga í tengslum við lögbundið hlutverk sitt getur vinnslan stuðst við 3. tölul. 1. mgr. 8. gr., þess efnis að vinnslan sé heimil sé hún nauðsynleg til að fullnægja lagaskyldu. Við mat á því hvort slík skylda er hér til staðar verður að líta til þeirra lagareglna sem um fyrirtækjaskrá gilda og Ríkisskattstjóri starfar eftir. Um starfsemi fyrirtækjaskrár er fjallað í lögum nr. 17/2003 um fyrirtækjaskrá. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. skal halda fyrirtækjaskrá eftir því sem nánar er kveðið á um í lögunum. Ríkisskattstjóri starfrækir fyrirtækjaskrá, sbr. 2. mgr. sama ákvæðis. Í 4. gr. eru tiltekin þau atriði sem skrá skal í fyrirtækjaskrá eftir því sem við á, en í 6. tölul. kemur fram að skrá skuli nafn, lögheimili og kennitölu forráðamanna. Þá segir í 1. mgr. 8. gr. laganna að Ríkisskattstjóri skuli veita opinberum aðilum, fyrirtækjum og almenningi upplýsingar úr fyrirtækjaskrá. Telur Persónuvernd, í ljósi alls framangreinds, vinnsluna sem hér um ræðir geta fallið undir framangreint ákvæði 3. tölul. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 77/2000. Að auki verður öll vinnsla persónuupplýsinga að fullnægja grunnkröfum 1. mgr. 7. gr. laga nr. 77/2000 um gæði gagna og vinnslu. Ekkert bendir til þess að framangreind vinnsla persónuupplýsinga um kvartanda brjóti gegn þeim kröfum, en skráningin felur í sér að skráðar eru lágmarksupplýsingar um fyrirtæki landsins og fyrirsvarsmenn þeirra. Þegar litið er til alls framangreinds telur Persónuvernd að umrædd vinnsla persónuupplýsinga hafi samrýmst lögum nr. 77/2000. 

  Ú r s k u r ð a r o r ð: 

  Vinnsla Ríkisskattstjóra á persónuupplýsingum um kvartanda samrýmdist lögum nr. 77/2000. 

 • Meðal efnis er eftirfarandi:

  • Hnappurinn
  • Tilraunaverkefni um styttingu vinnuvikunnar
  • Staðarnet RSK í aldarfjórðung
  • Á vaktinni áratugum saman
  • Fækkun áætlana
  • Eignir, skuldir og eigið fé
  • Tíund í þrjátíu ár
  • Ársreikningaskil fara batnandi
  • Árlegur fundur ríkisskattstjóra Norðurlandanna
  • Útleiga einstaklinga á húsnæði
  • Öryggismál RSK í öndvegi
  • Nýjungar og verklag við skattframkvæmd
  • Fyrsta íbúð
  • Álagning einstaklinga
  • Dómar
  • Upplýsingatafla RSK

 • Permanent establishment

  cf. Act no. 112/2016, effective from January 1, 2016 (draft translation made by KPMG, not to be relied upon).

   

  Fixed place of business, cf. 4. Point, Paragraph 1, Article 3, means a permanent establishment where the activities of an enterprise is wholly or partly carried out.

   

  A building site or construction or installation project constitutes a fixed place of business only if it lasts more than six months.

   

  Notwithstanding Paragraph 1 and 2 a company is not considered having a fixed place of business in Iceland due to activity which is solely intended to prepare, support or run other operations of the company, including the use of facilities solely for the purpose of storage of documents, display or delivery of goods or merchandise or collecting information for the company. The disposal of a company on servers and associated computer equipment for the use of the said activity does not, on its own, form a fixed place of business.

   

  If company or individual which it has close connection with operates more than one establishment in Iceland where integrated activities take place then it shall be assessed as a whole when evaluating whether it’s preparatory or auxiliary activities. A party is considered having close connection to a company under this paragraph if one has control over the other or both are under control of the same parties.

   

  Company is not considered having fixed place of business in Iceland despite it conducts business in Iceland through broker, agent or other independent intermediary, if this intermediaries operate within the boundaries of their normal business. If intermediary which is not independent conducts operations for a company and has authorization to conclude contracts on behalf of the company in Iceland or generally plays the principal role leading to the conclusion of contracts without material modification by the enterprise, then the company is considered having a fixed place of business in Iceland. This, however, does not apply if the operations of the said party is limited to the operations mentioned in paragraph 3 and which would not make this fixed place of business a permanent establishment according to the paragraph despite paid from permanent establishment.

   

  The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of Iceland, or which carries on business in Iceland, whether through a permanent establishment or otherwise, shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

   

  The Ministry shall by way of Regulation lay down more specific provision on the execution of this provision (regulation no. 1165/2016).

 • Úr tilkynningu RSK:

  "Í dag opnaði Bjarni Benediktsson, fjármála- og efnahagsráðherra, nýjan tölfræðivef ríkisskattstjóra sem birtir myndræna framsetningu og samanburð á tölulegum upplýsingum úr gagnagrunnum RSK. Fyrst um sinn verður efni vefjarins skipt upp í tvo megin þætti, þ.e. upplýsingar um einstaklinga og atvinnurekstur. Með tímanum má gera ráð fyrir að efnisinnhald vaxi og fjölbreyttari upplýsingar verði aðgengilegri. Það er von ríkisskattstjóra að vefur þessi geti veitt almenningi innsýn í hagtölur, veitt innlegg uppbyggilegar umræður og verið ganglegur fyrir sem flesta.

   

 • Þátttaka er án endurgjalds og veitir einingar hjá FLE.

  Vinsamlegast skráðu þátttöku hér.