Velkomin á heimasíðu Skattatíðinda.is

Breytingar á sköttum og öðrum opinberum gjöldum eru tíðar. Breytingarnar skipta einstaklinga og fyrirtæki miklu máli og því er mikilvægt að fylgjast vel með. Á heimasíðu Skattatíðinda má ávallt nálgast nýjustu upplýsingar á aðgengilegan og einfaldan hátt.

 

Ef einhverjar spurningar vakna eru starfsmenn KPMG ehf. ávallt reiðubúnir að aðstoða.

E.g., 2017-06-24
E.g., 2017-06-24
 • Permanent establishment under the Icelandic Income Tax Act

  Permanent establishment

  cf. Act no. 112/2016, effective from January 1, 2016 (draft translation made by KPMG, not to be relied upon).

   

  Fixed place of business, cf. 4. Point, Paragraph 1, Article 3, means a permanent establishment where the activities of an enterprise is wholly or partly carried out.

   

  A building site or construction or installation project constitutes a fixed place of business only if it lasts more than six months.

   

  Notwithstanding Paragraph 1 and 2 a company is not considered having a fixed place of business in Iceland due to activity which is solely intended to prepare, support or run other operations of the company, including the use of facilities solely for the purpose of storage of documents, display or delivery of goods or merchandise or collecting information for the company. The disposal of a company on servers and associated computer equipment for the use of the said activity does not, on its own, form a fixed place of business.

   

  If company or individual which it has close connection with operates more than one establishment in Iceland where integrated activities take place then it shall be assessed as a whole when evaluating whether it’s preparatory or auxiliary activities. A party is considered having close connection to a company under this paragraph if one has control over the other or both are under control of the same parties.

   

  Company is not considered having fixed place of business in Iceland despite it conducts business in Iceland through broker, agent or other independent intermediary, if this intermediaries operate within the boundaries of their normal business. If intermediary which is not independent conducts operations for a company and has authorization to conclude contracts on behalf of the company in Iceland or generally plays the principal role leading to the conclusion of contracts without material modification by the enterprise, then the company is considered having a fixed place of business in Iceland. This, however, does not apply if the operations of the said party is limited to the operations mentioned in paragraph 3 and which would not make this fixed place of business a permanent establishment according to the paragraph despite paid from permanent establishment.

   

  The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of Iceland, or which carries on business in Iceland, whether through a permanent establishment or otherwise, shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

   

  The Ministry shall by way of Regulation lay down more specific provision on the execution of this provision (regulation no. 1165/2016).

 • Lög um ýmsar forsendur frumvarps til fjárlaga fyrir árið 2017

  Í lögum nr. 126/2016 voru meðal annars gerðar eftirfarandi breytingar á lögum (sjá nánar hlekk með fréttinni):

   

  Viðmiðunarfjárhæðir barnabóta voru hækkaðar í takt við forsendur samþykktrar fjármálaáætlunar og koma til framkvæmda við álagningu opinberra gjalda á árinu 2017.

   

  Mörk virðisaukaskattsskyldrar veltu vegna sölu á vörum og þjónustu og sölu á rafrænt afhentri þjónustu voru samræmd.

   

  Tímabundin heimild til að fella niður virðisaukaskatt eða telja til undanþeginnar veltu fjárhæð að ákveðnu hámarki við innflutning og skattskylda sölu rafmagns-, vetnis- eða tengiltvinnbifreiða er framlengd um eitt ár og fjárhæðarmörk niðurfellingar við innflutning lagfærð.
   
  Gistináttaskattur er hækkaður  úr 100 kr. í 300 kr. fyrir hverja selda gistináttaeiningu frá 1. september 2017.
   
  Útvarpsgjald hækkar úr í 16.400 kr. í 16.800 kr.
   
  Breytingar eru gerðar á gjalddaga og eindaga fjársýsluskatts.
   
  Hækkanir verða á gjaldi af áfengi og tóbaki.

 • Thin capitalization (Thin Cap) rules in Iceland enacted from 2017

  *****

  Below KPMG Iceland unofficial translation of the rules can be found. The treaslation should not be relied upon without seeking consultation.

   

  Article 57.b. of Act no. 90/2003, on Income Tax, c.f. amending Act no. 112/2016, from October 19, 2016, effective from January 1, 2017.

   

  Limitation on the deduction of interest expenses

   

  (1) Notwithstanding Article 31(1), deduction of interest and discount expenses, cf. 1 and 2 point of Article 49(1), of taxpayers according to Article 2, due to lending between associated parties according to Article 57(4), is limited to 30% of the taxpayer’s profit (EBITDA). Any interest or discount expenses in excess are non-deductible.

   

  (2) The term “profit” in paragraph 1 means profits according to financial statements plus income tax, interests, depreciation and amortization (EBITDA). If taxpayer has recognized participation income from another company within the group then such income shall be deducted and distributed dividend shall be added if such distribution has taken place.

   

  (3) Paragraph 1 shall not apply if:

  • Interest and discount expenses, cf. point 1 and 2 of Article 49(1), due to lending between associated parties, according to Article 57(4) are less than 100 million ISK.,
  • Lender has full and unlimited tax liability in Iceland,
  • The taxpayer demonstrates that his equity ratio is not lower than 2% of the consolidated equity ratio of the group to which he belongs (the exception does not apply if the equity has been increased within six months of the date of the financial statements and decreased again of the same amount within six months after the date of the financial statements; if taxpayer has recognized shareholding in other company within the group using participation in that company’s equity then the cost value of the shares should be used to determine the equity ratio), or
  • The taxpayer is a financial institution according to laws on financial institutions, insurance company according to laws on insurance activities or a company held by the before mentioned parties which has similar operations.

   

  (4) The minister is authorized to set regulation which states for further conditions on the implementation of this Article and definitions of terms.

 • Lög um aðgerðir stjórnvalda gegn skattsvikum ofl.

  Með lögum nr. 112/2016 eru m.a innleiddar þrjár af aðgerðum BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) er lúta að sköttum. 

   

  Í fyrsta lagi eru settar reglur um fasta starfsstöð. Samkvæmt skilgreiningu telst starfstöð hvar starfsemi fyrirtækis fer fram að nokkru eða öllu leyti. Skilgreiningin er í samræmi við 5. gr. samningsfyrirmyndar OECD um tvísköttunarsamninga frá árinu 2014 sem Ísland hefur samþykkt

   

   

  Í öðru lagfi er settar reglur um þunna eiginfjármögnun. Fádráttur vaxtagjalda og affalla vegna lánaviðskipta takmarkast við 30% af hagnaði skattaðila,  Ákvæðið á þó ekki við ef: 

  a) axtagjöld og afföll skattaðila, vegna lánaviðskipta við tengda aðila  eru lægri en 100 millj. kr.

  b) lánveitandi ber ótakmarkaða skattskyldu hérlendis.

  c) Skattaðili sýnir fram á að eiginfjárhlutfall hans sé eigi lægra en tveimur prósentustigum undir eiginfjárhlutfalli samstæðu sem hann tilheyrir; undanþágan gildir þó ekki ef eigið fé skattaðila var hækkað innan við sex mánuðum fyrir dagsetningu efnahags­reiknings og lækkað aftur að samsvarandi fjárhæð innan við sex mánuðum eftir dagsetningu efna­hagsreiknings; hafi skattaðili bókfært eignarhlut í öðru fyrirtæki samstæðunnar sam­kvæmt hlutdeildaraðferð ber við útreikning á eiginfjárhlutfalli að miða við kostnaðar­verð eignar­hlutans.

  d) Skattaðili er fjármálafyrirtæki samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki, vátryggingafélag sam­kvæmt lögum um vátryggingastarfsemi eða félag í eigu fyrrgreindra aðila sem starfar í sambærilegum rekstri.

   

  Ráðherra er heimilt að setja reglugerð er kveður nánar á um skilyrði við framkvæmd greinarinnar og skilgreiningar hugtaka.

   

  í þrðja lagi eru settar reglur um Ríki-fyrir-ríki skýrslur.  Móðurfélagi, sem skráð er hérlendis og á félag/félög erlendis, er skylt að skila til ríkisskattstjóra svokallaðri ríki-fyrir-ríki skýrslu (e. Country-by-Country. Þó þarf ekki að skila skýrslu ef tekjur heildarsamstæðu voru lægri en 100 milljarðar kr. Ráðherra setur síðan reglugerð um nánari framkvæmd á ákvæðinu.

   

  Jafnframt bætast við ákvæði um að sök vegna eigna og tekna í lágskattaríkjum fyrnist á 10 árum.

   

   

   

 • Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð

  Fyrsta og önnur grein laga nr. 11/2016 hljóða svo:

   

  1. gr.

  Gildissvið.

   Lög þessi gilda um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar, sbr. 8. gr. laga um skyldutrygg­ingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, til kaupa á fyrstu íbúð.

   

  2. gr.

  Ráðstöfun og skilyrði fyrir úttekt séreignarsparnaðar.

   

  Rétthafa séreignarsparnaðar er heimilt að nýta viðbótariðgjald, sem greitt er á samfelldu tíu ára tímabili, eftir gildistöku laga þessara, að tilteknu hámarki á ári, sbr. 4. gr., með því að: a. 

  verja uppsöfnuðu iðgjaldi til kaupa á fyrstu íbúð og/eða b:  ráðstafa iðgjaldi inn á höfuðstól láns sem tryggt er með veði í fyrstu íbúð.Þá er rétthafa heimilt að nýta iðgjald sem afborgun inn á óverðtryggt lán, sem tryggt er með veði í fyrstu íbúð, og sem greiðslu inn á höfuðstól þess eftir því sem nánar er kveðið á um í 3. gr.   Skilyrði úttektar á séreignarsparnaði er að rétthafi hafi ekki áður átt íbúð og að hann afli sér íbúðarhúsnæðis annaðhvort einn eða í félagi við annan einstakling. Þá skal rétthafi eiga að minnsta kosti 30% eignarhlut í þeirri íbúð sem aflað er.   Rétthafi velur upphafsdag hins samfellda tíu ára tímabils með því að tiltaka í umsókn upp­safnað iðgjald sem hann hyggst verja til kaupa á fyrstu íbúð, sbr. a-lið 1. málsl. 1. mgr., eða með því að hefja ráðstöfun iðgjalds inn á höfuðstól láns sem tryggt er með veði í fyrstu íbúð, sbr. b-lið 1. málsl. 1. mgr. Sama gildir um ráðstöfun iðgjalds inn á óverðtryggt lán, sbr. 2. málsl. 1. mgr. Með hugtakinu tíu ára samfellt tímabil er átt við 120 mánaða samfellt tímabil frá upphafsdegi eins og hann er skilgreindur í 1. málsl. Verði rof hjá rétthafa á greiðslu ið­gjalda leiðir það til þess að rétturinn fellur niður en hann getur stofnast að nýju hefji hann iðgjaldagreiðslur áður en tíu ára tímabilinu er lokið. Hafi orðið rof á greiðslu iðgjalda í lengri tíma en þrjá mánuði skal rétthafi sækja um réttinn að nýju.  Heimild rétthafa til að ráðstafa viðbótariðgjaldi samkvæmt lögum þessum fellur ekki niður þótt rétthafi selji íbúðina og kaupi sér nýja íbúð í stað þeirrar sem seld var. Skilyrði er að skipti á íbúð fari fram innan tíu ára tímabilsins, sbr. 3. mgr., og að kaup rétthafa á nýrri íbúð fari fram innan tólf mánaða frá síðustu sölu þeirrar íbúðar sem veitti rétt til úttektar séreignar­sparnaðar samkvæmt lögunum. Rétthafa er heimilt að ráðstafa viðbótariðgjaldi inn á lán með veði í hinni nýju íbúð þangað til hinu tíu ára samfellda tímabili lýkur.

   

  Í fjórðu grein laganna kemur fram að heimild rétthafa skv. 2. gr. takmarkast við allt að 4% framlag hans, að hámarki 333 þús. kr., og allt að 2% framlag launagreiðanda, að hámarki 167 þús. kr., af iðgjaldsstofni, saman­lagt að hámarki 500 þús. kr. fyrir hverja tólf mánuði á samfelldu tíu ára tímabili.     Framlag rétthafa má ekki vera lægra en framlag launagreiðanda.

   

  Umsókn rétthafa um nýtingu séreignarsparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð skv. 2. gr. skal beint rafrænt til ríkisskattstjóra á því formi sem hann ákveður. Jafnframt skal hann hafa eftirlit með útgreiðslu iðgjalda samkvæmt lögum þessum.  Ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli laga þessara eru kæranlegar til yfirskattanefndar.  Við 28. gr. laga nr. 90//2003 um tekjuskatt er kveður áum hvað ekki telst til tekna,  bætist nýr töluliður. Í honum kemur meðal annars eftirfarandi fram: Úttekt viðbótariðgjalds af ið­gjalds­stofni manna skv. II. kafla laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starf­semi lífeyrissjóða, ef öll skilyrði laga um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð eru upp­fyllt.  Lögin öðlast gildi 1. júli 2017.

   

   

 • Breytingar á lögum um ársreikninga

   

   

  Fram kemur í greinargerð með frumvarpi laganna að megináhersla sé lögð á einföldun fyrir félög í landinu og að draga úr umsýslukostnaði minnstu félaganna og bæta viðskiptaumhverfi þeirra. Einnig er með frumvarpinu innleidd tilskipun Evrópusambandsins 2013/34/ESB sem fjallar um ársreikninga félaga af tiltekinni gerð og fellir úr gildi ársreikningatilskipanir Evrópusambandsins til margra ára, 78/660/EBE og 86/349/EBE.

   

  Vakin er athygli á því að hagnaður sem færður er í rekstrarreikning er ekki allur tækur til arðgreiðslu. Í fyrsta lagi þá er tiltekið að félög sem eignfæra þróunarkostnað  skulu færa sömu fjárhæð af óráðstöfuðu eigin fé á sérstakan lið meðal eigin fjár sem óheimilt er að úthluta arði af. Í öðru lagi þá er óheimilt að úthluta arði úr endurmatsreikningi sé nýtt heimild til að meta rekstrarfjármuni á gangvirði. Í þriðja lagi þá skal færa sömu fjárhæð vegna matsbreytingar á fjáreignum tilgreindum á gangvirði við upphaflega skráningu af óráðstöfuðu eigin fé á gangvirðisreikning á meðal eigin fjár sem óheimilt er að úthluta arði af að teknu tilliti til skattáhrifa eftir því sem við á. Í fjórða lagi þá er tilgreint, að nemi hlutdeild í afkomu dóttur- eða hlutdeildarfélaga sem færð er í rekstrarreikning hærri fjárhæð en sem nemur mótteknum arði eða þeim arði sem ákveðið hefur verið að úthluta skal mismunurinn færður á bundinn hlutdeildarreikning á meðal eigin fjár.

   

 • Breytingar á ýmsum lögum um stuðning við fjármögnum og rekstur nýsköpunarfyrirtækja og smærri fyrirtækja í vexti

  Meginefni laga nr. 79/2016:

   

  • Gerðar eru breytingar á skattalegri meðferð tekna vegna kaupa manns á hlutabréfum samkvæmt kauprétti sem hann hefur öðlast vegna starfa fyrir annan aðila, skv. 9. gr. tekjuskattslaga, þær verða skattlagðar við sölu bréfanna í stað afhendingardags/innlausnar.
  • Hagnaður eiganda breytanlegra skuldabréfa, sem breytt er í hlutabréf á lægra verði en gildir almennt á markaði, verður skattlagður við sölu bréfanna í stað nýtingar breytiréttarins.
  • Erlendir sérfræðingar sem ráðnir eru til starfa hér á landi verða einungis skattskyldir af 75% tekna sinna en 25% þeirra verða skattfrjálsar og undanþegnar staðgreiðslu fyrstu þrjú árin í starfi að uppfylltum frekari skilyrðum.
  • Einstaklingur er kaupir hlutabréf nýtur skattaafsláttar, að teknu tilliti til ýmissa skilyrða.
  • Hámark rannsóknar- og þróunarkostnaðar til viðmiðunar á skattfrádrætti nýsköpunarfyrirtækja, er hækkað.
  • Veltuviðmið við skilgreiningu lítilla fyrirtækja er hækkað.

 • Breytingar á lögum um virðisaukaskatt - veltumörk skattskyldu - fjárhæðamörk uppgjörstímabila

  Sjá nánar hlekk með fréttinni.

   


   


 • Lög um breytingar á ýmsum lagaákvæðum um skatta og gjöld

   

  Fram kemur í lögum nr. 54/2016 að tryggingargjald er lækkað í 5,40%, en það var áður 5,90%. Tekur sú breyting gildi þann 1. júlí 2016.

  Sjá nánar hlekk með fréttinni.

 • Breyting á lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki

  Með lögum um breytingu á lögum um gjaldeyrismál var bætt við bráðabirgðaákvæði er heimilar Seðlabanka Íslands, að fengnu samþykki ráðherra, að setja reglur sem kveða á um bindingu reiðufjár vegna nýs innstreymis erlends fjárstreymis. Skyldu til bindingar reiðufjár skal uppfylla með því að ráðstafa bindingarfjárhæð inn á bundinn reikning hjá innlánsstofnun hér á landi. Bindingarhlutfall má nema allt að 75% og bindingartími má vera allt að fimm ár. Heildarfjárhæð bindingafjárhæða má draga frá skattstofni skattskyldra aðila, þe. fjármálafyrirtækja. Markmið nýs bráðabirgðaákvæðis í lögum um gjaldeyrismál er að tempra og hafa áhrif á samsetningu fjármagnsinnstreymis, en ekki að skapa tekjustofn fyrir ríkið og því er lagt til að bindingarfjárhæð myndi ekki skattstofn samkvæmt lögum um sérstakan skatt á fjármálafyrirtæki.