Stimpilgjald - hlutaskipting félags

E.g., 2021-12-02
E.g., 2021-12-02
 • Nr. 1158/2017:

  Auglýsing um skil á upplýsingum á árinu 2018, vegna framtalsgerðar o.fl.

   

  Nr. 1159/2017:

  Auglýsing um bústofn til eignar í skattframtali 2018.

   

  Nr. 1179/2017:

  Auglýsing um reikning fyrninga og vaxta vegna fjármögnunarleigu fólksbifreiða.

   

   

 • Ársumráð bifreiðar í eigu launagreiðanda sem keypt er 2014 eða síðar skulu miðast við 28% af upphaflegu kaupverði bifreiðarinnar samkvæmt eignaskrá launagreiðandans eða þess sem innir hlunnindin af hendi. Heimilt er að færa verð bif­reiðar­innar niður um 10% á ári, í fyrsta skipti á árinu eftir kaupár en mest þannig að viðmið­unar­verð til útreiknings á bifreiðahlunnindum verði aldrei lægra en 50% af kaupverði hennar.

   

  Ársumráð bifreiðar í eigu launagreiðanda sem keypt er 2013 eða fyrr skulu miðast við 28% af verði bifreiðarinnar eins og það er skilgreint í bæklingnum Bifreiðaskrá, RSK 6.03, fyrir það ár sem bifreiðin var tekin í notkun. Bifreiðaskrár er að finna á upplýsingavef ríkisskattstjóra, rsk.is. Sé bifreiðin ekki í skránni skal miða við verð á sambærilegum bifreiðum. Heimilt er að færa verð bifreiðarinnar niður um 10% á ári, í fyrsta skipti á árinu eftir kaupár en mest þannig að viðmiðunarverð til útreiknings á bifreiðahlunnindum verði aldrei lægra en 50% af verði hennar.

   

  Ársumráð bifreiðar sem er ekki í eigu launagreiðanda skulu miðast við 28% af verði bifreiðarinnar samkvæmt verðlista við­komandi bifreiðaumboðs þegar launagreiðandi fær umráð yfir bifreiðinni, t.d. þann dag sem bifreið er tekin á leigu. Heimilt er að færa verð bifreiðarinnar niður um 10% á ári, í fyrsta skipti á árinu eftir að launagreiðandi fær umráð yfir henni en mest þannig að viðmiðunarverð til útreiknings á bifreiða­hlunnindum verði aldrei lægra en 50% af verði hennar.

 • Reglur ríkisskattstjóra eru eftirfarandi:

   

  Nr. 1259/2016:

  Reglur um skattmat vegna tekna af landbúnaði árið 2017.

   

  Nr. 1260/2016:

  Reglur um skattmat vegna tekna manna tekjuárið 2017.

   

  Nr. 1261/2016:

  Reglur um reiknað endurgjald á tekjuárinu 2017.

 •  

  Nr. 1257/2016:

  Auglýsing um skil á upplýsingum á árinu 2017, vegna framtalsgerðar o.fl.

   

  Nr. 1258/2016:

  Auglýsing um reikning fyrninga og vaxta vegna fjármögnunarleigu fólksbifreiða.

   

  Nr. 1262/2016:

  Auglýsing um bústofn til eignar í skattframtali 2017.

   

  Nr. 1263/2016:

  Auglýsing um gjaldstofn búnaðargjalds vegna rekstrarársins 2016.

   

   

 • Tekjuskattshlutfall á árinu 2017 verður 22,5% af tekjuskattsstofni að 10.016.488 kr. og 31,8% af tekjuskattsstofni frá 10.016.489 kr.

   

  Meðalútsvar á árinu 2017 samkvæmt fyrirliggjandi ákvörðunum sveitarstjórna verður 14,44%. Innheimtuhlutfall í staðgreiðslu á árinu 2017 verður því 36,94% af tekjuskattsstofni að 10.016.488 kr. og 46,24% af tekjuskattsstofni frá 10.016.489 kr.

   

  Samkvæmt A-lið 67. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, skal persónuafsláttur hvers einstaklings á árinu 2017 vera 634.880 krónur, eða 52.907 krónur að meðaltali á mánuði

 •  


  Reglurnar má nálgast í hlekk með fréttinni.


 • Nánari upplýsingar má nálgast í hlekk með fréttinni.

 •  

  Nánar um reglur ríkisskattstjóra vegna skila atvinnumanna á skattframtölum 2016:

   

   

  III. Um skil á skattframtölum 2016

  1. Skattframtölum stærri lögaðila skal skilað frá 1. mars til 31. maí í samræmi við jafna dreifingu. Stórir lögaðilar eru þeir sem eru með veltu yfir 600 milljónum kr. og eignir yfir 300 milljónum kr., sbr. 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. ársreikningalaga nr. 3/2006.
  2. Skattframtölum minni lögaðila, þ.e. undir framangreindum stærðarmörkum, skal skilað með hlutfallslegum hætti og jafnri dreifingu frá upphafi framtalstímabils 1. mars til 10. september. Skil skulu að lágmarki hafa náð:
   1. 10 % fyrir 31. maí
   2. 20% fyrir 30. júní
   3. 55% fyrir 15. ágúst
   4. 100% hinn 10. september.
  3. Framtölum einstaklinga utan atvinnurekstrar skal skilað með jöfnum hætti innan framtalstímabilsins 1. mars til 7. apríl og framtölum einstaklinga með atvinnurekstur með sama hætti til 18. apríl.

  Endurskoðendur og bókarar skulu fyrir 15. apríl hafa látið ríkisskattstjóra í té netföng allra þeirra lögaðila, sem þeir annast skil fyrir.

   

   

  IV. Almenn skilyrði

  Almennt skal gæta eftirfarandi atriða við skil á framtölum, ársreikningum og öðrum framtalsgögnum:

  • Skattframtali einstaklinga í atvinnurekstri skal fylgja ársreikningur auk tilskilinna fylgiskjala. Réttilega útfyllt eyðublað RSK 4.11, sem uppfyllir jafnframt öll skilyrði III. kafla laga um bókhald, telst fullnægjandi ársreikningur í þessu tilliti. Sé eðli starfseminnar hins vegar þannig að sundurliðun á tekjum, gjöldum, eignum og skuldum samkvæmt RSK 4.11 gefi ekki skýra mynd af henni skal sérstakur ársreikningur ásamt skýringum og sundurliðunum fylgja framtali ásamt RSK 4.11.
  • Framtali hvers lögaðila skal fylgja undirritaður ósamandreginn ársreikningur ásamt skýringum og sundurliðunum. Fjárhæðir á RSK 1.04 skulu þannig grundvallast á ársreikningi hvers einstaks lögaðila vegna rekstrar hans – óháð því, hvort framteljandi hefur stöðu móður- eða dótturfélags innan fyrirtækjasamstæðu. Í þeim tilfellum, þegar ríkisskattstjóri hefur heimilað samsköttun, skv. 55. gr. laga nr. 90/2003, skal að auki fylgja samstæðureikningur.
  • Sé ekki sent rafrænt skannað og undirritað afrit ársreiknings skal sendandi tilgreina í ársreikningi nöfn stjórnarmanna og staðfesta jafnframt við sendingu hins rafræna afrits að undirritað frumeintak sé til staðar.
  • Ársreikningi og öðrum nauðsynlegum fylgiskjölum lögaðila skal skila rafrænt (nema í skilgreindum undantekningartilvikum) á sama tíma og skattframtali.
  • Rafrænum ársreikningum er skilað annað hvort samhliða sendingu skattframtals úr framtalsforriti eða á þjónustuvefnum skattur.is og á það jafnt við um ársreikninga lögaðila sem og ársreikninga einstaklinga í atvinnurekstri.
  • Framtalsgögn verði í öllum ofangreindum undantekningartilfellum einnig merkt þeim sem framtalsgerð annast.

   

  V. Eftirfylgni

  Almenn ákvæði X. - XIV. kafla laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, gilda þegar frestum sleppir.

  Ríkisskattstjóri mun senda framteljendum ábendingar þegar skilafrestur er að renna út og afrit slíkra tölvupósta fer einnig til viðkomandi endurskoðenda og bókara. Jafnframt mun einstökum endurskoðendum og bókurum verða gerð grein fyrir stöðu skila og frávikum þeirra eftir því sem ástæða er til.

  Ríkisskattstjóri hefur þann fyrirvara á að komi í ljós að einstakir endurskoðendur eða bókarar fylgi ekki ofangreindum skilmálum, m.a. um jöfn skil með viðunandi hætti, þá verði ekki talið unnt að veita viðkomandi fagaðila frekari framlengingu á skilum umfram almenna skilafresti á komandi árum.

   

 •  

  Fjöldi ríkja innan OECD (efnahags- og framfarastofnunar Evrópu), þar á meðal Ísland, hafa skuldbundið sig til að taka upp  CRS staðalinn.  Tilkynningarskyldar fjármálastofnanir eru skilgreindar í reglugerð nr. 1240/2015.  Nánari upplýsingar má nálgast í hlekk með fréttinni.