Stimpilgjald - hlutaskipting félags

Reglugerð um skil á ríki-fyrir-ríki skýrslu

Úr reglugerð nr. 1166/2016:

1 . gr.

Markmið og gildissvið.

Reglugerð þessi er sett með stoð í 5. mgr. 91. gr. a laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, og kveður á um skyldu til að skila til ríkisskattstjóra ríki-fyrir-ríki skýrslu.

Markmiðið með skilum á ríki-fyrir-ríki skýrslum er að gera skattyfirvöldum kleift að meta hvort verðlagning milli tengdra aðila sé í samræmi við armslengdarviðmið.

Í skýrslunni skal gera grein fyrir tekjum, sköttum og efnahagslegri starfsemi heildarsamstæðunnar í þeim ríkjum þar sem lögaðilar innan hennar hafa skattalegt heimilisfesti. Ákvæði 1. og 2. mgr. eiga ekki við ef tekjur heildarsamstæðunnar voru lægri en 100 milljarðar króna á síðasta reikningsári. Með tekjum er átt við hvers konar tekjur, sbr. B-lið 7. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt.

Ríki-fyrir-ríki skýrslu skal afhenda í því ríki sem móðurfélag heildarsamstæðu er heimilisfast, sbr. þó 2. mgr. 3. gr., og þaðan skal henni deilt án beiðni til annarra ríkja sem samstæðufélög starfa í á grundvelli upplýsingaskipta- og tvísköttunarsamninga.

 

2. gr.

Skilgreiningar.

Eftirfarandi hugtök skulu hafa þá þýðingu sem fyrir mælir í þessari reglugerð:

Heildarsamstæða (e. group of multinational enterprises): Tvö eða fleiri fjölþjóða félög (e. multi­national enterprises) innan samstæðu með skattalegt heimilisfesti í fleiri en einu ríki eða félag með skattalegt heimilisfesti í einu ríki en er líka skattskylt í öðru ríki vegna starfsemi fastrar starfs­stöðvar í þess eigu. Heildarsamstæða samanstendur af móðurfélagi ásamt dótturfélögum, föstum starfsstöðvum og/eða öðrum lögaðilum.

Móðurfélag innan heildarsamstæðu (e. ultimate parent entity): Lögaðili sem hefur yfirráð yfir öðrum lögaðilum innan samstæðu, hvort sem yfirráðin eru með beinu og/eða óbeinu eignarhaldi eða stjórn­unar­legu eignarhaldi.

Samstæðufélag (e. constituent entity): Lögaðili innan heildarsamstæðu, s.s. móðurfélag, dóttur­félag, eða hver annar lögaðili, þ.m.t. föst starfsstöð.

Leiðbeiningarreglur OECD um milliverðlagningu (e. OECD Transfer Pricing Guidelines for Multi­national Enterprises and Tax Administrations): Leiðbeiningarreglur OECD fyrir fjölþjóðleg fyrirtæki og skattyfirvöld sem samþykktar voru af OECD árið 1995, með síðari breytingum.

 

3. gr.

Skil á ríki-fyrir-ríki skýrslu.

Móðurfélagi heildarsamstæðu, sem er skattskylt í samræmi við 2. gr. laga nr. 90/2003, um tekju­skatt, er skylt að skila ríkisskattstjóra eigi síðar en 12 mánuðum frá lokum reikningsárs ríki-fyrir-ríki skýrslu með þeim upplýsingum, sem kveðið er á um í 4. gr., í þeim ríkjum þar sem samstæðu­félög innan heildarsamstæðunnar hafa skattalegt heimilisfesti.

Skylda til að skila til ríkisskattstjóra ríki-fyrir-ríki skýrslu, sbr. 1. mgr., hvílir á öðrum sam­stæðu­félögum innan heildarsamstæðunnar hafi þau skattalegt heimilisfesti hér á landi þótt þau teljist ekki vera móðurfélag hennar enda sé móðurfélagið erlent og:

  1. hinu erlenda móðurfélagi er ekki skylt að skila inn ríki-fyrir-ríki skýrslu, sbr. 1. mgr., í því ríki sem það er heimilisfast í; eða
  2. heimilisfestarríki hins erlenda móðurfélags hefur ekki gert upplýsingaskiptasamning við Ísland er kveður á um sjálfvirk upplýsingaskipti á skýrslu skv. 1. mgr.; eða
  3. ríkisskattstjóri hefur tilkynnt hinu íslenska samstæðufélagi að heimilisfestarríki hins erlenda móðurfélags hafi ekki gert upplýsingaskiptasamning í samræmi við b-lið eða skilar ekki ríkisskattstjóra af öðrum ástæðum skýrslu skv. 1. mgr.

Samstæðufélag skv. 2. mgr. skal óska eftir því við hið erlenda móðurfélag að láta því í té allar þær upplýsingar sem þörf er á til að uppfylla skyldu þess til að skila inn ríki-fyrir-ríki skýrslu í samræmi við 1. mgr. Ef upplýsingar, sbr. 1. málsl., hafa ekki verið veittar eða hafa ekki verið fullnægjandi svo unnt sé að skila inn ríki-fyrir-ríki skýrslu fyrir heildarsamstæðuna skal samstæðufélagið skila til ríkis­skattstjóra skýrslu sem inniheldur allar þær upplýsingar sem félagið býr yfir og gera ríkis­skattstjóra viðvart um að hið erlenda móðurfélag hafi ekki veitt umbeðnar upplýsingar eða þær hafi ekki verið fullnægjandi.

Í tilvikum þar sem 1. og 2. mgr. tekur til fleiri en eins skattaðila skv. 2. eða 4. tölul. 3. gr. laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, skulu aðilar ákveða sín á milli hver beri ábyrgð á að skila skýrslu skv. 1. mgr. Tilkynna skal ákvörðunina til ríkisskattstjóra við lok hvers reikningsárs heildarsamstæðunnar.

 

4. gr.

Upplýsingar í ríki-fyrir-ríki skýrslu.

Ríki-fyrir-ríki skýrsla skal innihalda upplýsingar um tekjur hvers samstæðufélags innan heildar­samstæð­unnar, hagnað/tap fyrir tekjuskatt, áfallinn tekjuskatt á yfirstandandi rekstrarári, greiddan tekjuskatt, skráð hlutafé, óráðstafað eigið fé, fjölda starfsmanna ásamt upplýsingum um efnis­legar eignir aðrar en handbært fé.

Í ríki-fyrir-ríki skýrslu skulu jafnframt koma fram efnislegar upplýsingar um samstæðufélögin, þar sem m.a. er upplýst í hvaða ríki hvert og eitt samstæðufélag innan heildarsamstæðunnar hefur heimilisfesti og hver sé aðalstarfsemi félagsins.