Stimpilgjald - hlutaskipting félags

Skil atvinnumanna á skattframtölum 2016

 

Nánar um reglur ríkisskattstjóra vegna skila atvinnumanna á skattframtölum 2016:

 

 

III. Um skil á skattframtölum 2016

 1. Skattframtölum stærri lögaðila skal skilað frá 1. mars til 31. maí í samræmi við jafna dreifingu. Stórir lögaðilar eru þeir sem eru með veltu yfir 600 milljónum kr. og eignir yfir 300 milljónum kr., sbr. 2. tölul. 1. mgr. 1. gr. ársreikningalaga nr. 3/2006.
 2. Skattframtölum minni lögaðila, þ.e. undir framangreindum stærðarmörkum, skal skilað með hlutfallslegum hætti og jafnri dreifingu frá upphafi framtalstímabils 1. mars til 10. september. Skil skulu að lágmarki hafa náð:
  1. 10 % fyrir 31. maí
  2. 20% fyrir 30. júní
  3. 55% fyrir 15. ágúst
  4. 100% hinn 10. september.
 3. Framtölum einstaklinga utan atvinnurekstrar skal skilað með jöfnum hætti innan framtalstímabilsins 1. mars til 7. apríl og framtölum einstaklinga með atvinnurekstur með sama hætti til 18. apríl.

Endurskoðendur og bókarar skulu fyrir 15. apríl hafa látið ríkisskattstjóra í té netföng allra þeirra lögaðila, sem þeir annast skil fyrir.

 

 

IV. Almenn skilyrði

Almennt skal gæta eftirfarandi atriða við skil á framtölum, ársreikningum og öðrum framtalsgögnum:

 • Skattframtali einstaklinga í atvinnurekstri skal fylgja ársreikningur auk tilskilinna fylgiskjala. Réttilega útfyllt eyðublað RSK 4.11, sem uppfyllir jafnframt öll skilyrði III. kafla laga um bókhald, telst fullnægjandi ársreikningur í þessu tilliti. Sé eðli starfseminnar hins vegar þannig að sundurliðun á tekjum, gjöldum, eignum og skuldum samkvæmt RSK 4.11 gefi ekki skýra mynd af henni skal sérstakur ársreikningur ásamt skýringum og sundurliðunum fylgja framtali ásamt RSK 4.11.
 • Framtali hvers lögaðila skal fylgja undirritaður ósamandreginn ársreikningur ásamt skýringum og sundurliðunum. Fjárhæðir á RSK 1.04 skulu þannig grundvallast á ársreikningi hvers einstaks lögaðila vegna rekstrar hans – óháð því, hvort framteljandi hefur stöðu móður- eða dótturfélags innan fyrirtækjasamstæðu. Í þeim tilfellum, þegar ríkisskattstjóri hefur heimilað samsköttun, skv. 55. gr. laga nr. 90/2003, skal að auki fylgja samstæðureikningur.
 • Sé ekki sent rafrænt skannað og undirritað afrit ársreiknings skal sendandi tilgreina í ársreikningi nöfn stjórnarmanna og staðfesta jafnframt við sendingu hins rafræna afrits að undirritað frumeintak sé til staðar.
 • Ársreikningi og öðrum nauðsynlegum fylgiskjölum lögaðila skal skila rafrænt (nema í skilgreindum undantekningartilvikum) á sama tíma og skattframtali.
 • Rafrænum ársreikningum er skilað annað hvort samhliða sendingu skattframtals úr framtalsforriti eða á þjónustuvefnum skattur.is og á það jafnt við um ársreikninga lögaðila sem og ársreikninga einstaklinga í atvinnurekstri.
 • Framtalsgögn verði í öllum ofangreindum undantekningartilfellum einnig merkt þeim sem framtalsgerð annast.

 

V. Eftirfylgni

Almenn ákvæði X. - XIV. kafla laga nr. 90/2003, um tekjuskatt, gilda þegar frestum sleppir.

Ríkisskattstjóri mun senda framteljendum ábendingar þegar skilafrestur er að renna út og afrit slíkra tölvupósta fer einnig til viðkomandi endurskoðenda og bókara. Jafnframt mun einstökum endurskoðendum og bókurum verða gerð grein fyrir stöðu skila og frávikum þeirra eftir því sem ástæða er til.

Ríkisskattstjóri hefur þann fyrirvara á að komi í ljós að einstakir endurskoðendur eða bókarar fylgi ekki ofangreindum skilmálum, m.a. um jöfn skil með viðunandi hætti, þá verði ekki talið unnt að veita viðkomandi fagaðila frekari framlengingu á skilum umfram almenna skilafresti á komandi árum.